ÁSZF

Nostalgia Webshop Webáruház

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra , kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre , nem minősül írásbeli szerződésnek , magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. A webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeink egyikén rendelkezésére állunk .

Mielőtt igénybe venné a nostalgiawebshop szolgáltatásait, el kell olvasnia, megértenie és elfogadnia az Általános Szerződési Feltételeket. 

.

Szolgáltató adatai:

Unioline Kft.

Cím: 2045 Törökbálint Tópark u. 1/A

N.A.I.H .adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-124632/2017.
Cégjegyzékszám: 01-09-721758
Adószám: 13133475-2-43
Telefonszám: +36 30 333 0661

A szerződés létrejötte

Az Ön által küldött megrendelésre legfeljebb 3 munkanapon belül, visszaigazolást küldünk a megrendelt termékről, a regisztráció (vagy rendelés) során megadott e-mail címére.
Amennyiben erre a visszaigazolásra 24 órán belül Ön nem reagál, úgy megrendelését véglegesnek  tekintjük.
Az adott áru megrendelésének időpontja: Az Ön által küldött megrendelés általunk történő visszaigazolásának időpontja.

Az áru átvételének lehetőségei, szállítási módok

 

A rendelési folyamat során lehetőség van a személyes átvétel vagy a házhozszállítás kiválasztására.

Személyes átvétel

A rendelt áru átvehető a MAXCity Lakberendezési Központban található ( 2045 Törökbálint Tópark u. 1/A  1 em. 123. üzlet ) Nostalgia Shop üzletünkben  , a nyitvatartási idő alatt.

Ha interneten keresztül rendelt és a személyes átvételt választotta, javasoljuk, hogy a rendeléskor a megjegyzés rovatba írja bele, hogy melyik napon kíván jönni az áruért.
Ebben az esetben az árut az Ön nevére félretesszük, illetve ha bármilyen probléma merül fel az áruátvételével kapcsolatban, e-mailben jelezzük ezt, elkerülve felesleges fáradozását.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Ön által megjelölt vagy általunk visszaigazolt átvételi határidőt követő 7 napon belül nem veszi át a terméket, úgy megrendelését töröljük.

Kiszállítás

A kisebb tárgyak és kisebb bútorok kiszállítása szerződött partnerünk , az XLS Futárszolgálattal lehetőség szerint 2-8 munkanapon belül megtörténik.

Amennyiben futárszolgálattal történik a kiszállítás, úgy kérjük, hogy az átvételkor szíveskedjék meggyőződni az áru állapotáról és az áru esetleges sérülését szíveskedjék haladéktalanul jelezni. Ennek hiányában a futárszolgálat nem fogad el tőlünk a szállítási sérülésre vonatkozó reklamációt és kártérítési igényt.

A nagyobb bútorok kiszállítása , megbízott belföldi szállítóval történik,  Önnel telefonon előre egyeztetett időpontban, lehetőleg 5-15 munkanapon belül

Szállítási díj, fizetési lehetőségek

A webshop a szállítási költséget előzetesen nem kalkulálja, az automatikus üzentetekben "0" HUF kerül feltüntetésre.!

A nostalgiawebshop.hu oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák. Házhozszállítás esetén lehetősége van készpénzben az áru átvételekor a futárnak vagy a szállítónak kifizetni az áru vételárát, díjmentesen. A fizetés szintén díjmentes, amennyiben a kifizetés személyesen készpénzzel, bankkártyával üzletünkben történik.

Fizetés történhet még banki előre utalással. Ebben az esetben rendelése attól az időponttól , ahogy az áru ellenértéke ill. adott esetben a szállítási  díj összege megérkezett a számlánkra. Rendelésének feldolgozása csak ezután kezdődik meg. Rendelését az összeg beérkezését megelőzően 5 munkanapig tartjuk fenn. Amennyiben ez idő alatt nem történik meg a kifizetés rendelését töröljük.

Elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló , fogyasztó indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. Felhívjuk figyelmüket , hogy a rendelet értelmében az elállási jog csak természetes személyek esetében érvényesíthető A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen ÁSZF mellékeltét képező nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az internetes honlapon erre a célra kialakított felületen gyakorolhatja. Az online felületen tett fogyasztói elálló nyilatkozat megérkezését visszaigazoljuk. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja az üzletben történő átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek az üzletben kapott számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. Elállás esetén a terméket saját költségén és a megrendeléskor választott szállítással egyező módon, megfelelően becsomagolva küldje vissza az eladó üzletébe (Nostalgia Shop 2045 Törökbálint , Tópark u. 1/A 1 em. 123. üzlet .), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát .Szállítási díjat a rendeléstől való elállás esetén nem térítünk vissza.

A termék(ek) vételárát csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t sérülésmentesen, megfelelő csomagolásban visszaszolgáltatta a kiállított számlával együtt vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag abban az esetben tudjuk visszatéríteni elállás esetén az Ön által fizetett áru ellenértékét , ha a terméket sérülésmentesen, ugyanolyan állapotban juttatja vissza hozzánk, ahogy azt átvette.

Amennyiben megállapítható, hogy a termék használat közben sérült meg (azaz jogi értelemben nem a termék kipróbálása történt), úgy az áru értékcsökkenésével arányosan csökkentett érték kerül visszatérítésre.

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A webshop -privát webshopként működik azaz csak a webshop üzemeltetője által jóváhagyott és elfogadott partnerek vehetik igénybe. A webshop üzemeltetője fenntartja magának a jogot hogy  a  Megrendelő  nem megállapodás szerinti  teljesítése esetén pl. késedelmes fizetés -a webshopban történő vásárlás lehetőségéből kizárja.

Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet az eladóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket az eladó költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az eladó nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Jótállás

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet az eladóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). Az eladó csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék az eladó üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt a vevő egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

Egyéb 1.

Mindent megteszünk azért, hogy az oldalainkon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért az eladó felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Egyéb 2.

A megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Egyéb 3.

Ezúton tájékoztatjuk a vevőket, hogy személyes adataikat a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a megrendeléstől számított egy évig tároljuk.

Egyéb 4.

Rendszerünk a vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Egyéb 5.

Jogosultak vagyunk a felhasználók részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Nem vagyunk kötelesek ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

Egyéb 6.

A felhasználó a fentiekben hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonását  e-mail címre küldött elektronikus levél útján teheti meg a felhasználó oly módon, hogy azt az e-mail címet, melyre a felhasználó nem kíván a jövőben tájékoztató anyagokat kapni, egyértelműen azonosítani lehessen. Ebben az esetben a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küldünk, továbbá töröljük a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Egyéb 7.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért nem vállalunk felelősséget. Fenntartjuk a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Egyéb 8.

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Pest Megyei Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.
A Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei: http://panaszrendezes.hu/ ; 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81; e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu, Tel/Fax: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3076, (+36-1) 784-3149
A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszával kapcsolatosan a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is kezdeményezheti. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: http://www.nfh.hu/node/4535  és http://www.nfh.hu/node/4306.

Elállási nyilatkozat minta

 (a szerződéstől való elállási szándék bejelentése esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Unioline Kft..

2045 Törökbálint

Tópark u. 1/A  MaxCity Lakberendezési Központ Nostalgia Shop üzlet

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék  megjelölése

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja (a megfelelő aláhúzandó):

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: